Against the 3rd July coup in Egypt: Solidarity from Australia

بیزارم و نگران از خشونت ارتش مصر. و البته انتظار روزهای بدتری هم میرود؛ روزهایی که در وحشیگری و بیرحمی از دولت دیکتاتور حسنی مبارک هم پیشی خواهد گرفت. یک عقب نشینی بزرگ نه فقط برای مصر بلکه برای تمام حرکت های آزادیخواهانه در خاور میانه. این موج از برخورد خشونت آمیز به مرزهای مصر محدود نخواهد شد. تصاویر زیر گزارشی از تظاهرات در استرالیا در مخالفت با کودتای سوم جولای ارتش مصر است.

Your Comment


3 + four =